Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Výběrem volby "Souhlasím" v poli "Souhlas se zpracováním osobních údajů" udělujete společnosti AUTO FIT, SPOL. S R.O., se sídlem Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno (dále jen „AUTO FIT, SPOL. S R.O.“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, požadovaný Nařízením EU 2016/679 (GDPR), v následujícím rozsahu:

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje o vás (dále jen „osobní údaje“) shromažďujeme, za jakým účelem je používáme, s kým tyto osobní údaje sdílíme a jaká práva v této souvislosti máte.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:

 • A) kontaktní údaje – například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a přihlašovací údaje;
 • B) údaje o spokojenosti, zpětná vazba, poptávka – například výsledky z dotazníků spokojenosti, konfigurátoru nebo poptávky;
 • C) údaje shromažďované při vaší návštěvě našich webových stránek – například údaje shromažďované prostřednictvím cookies a jiné automaticky shromažďované údaje sloužící k tomu, abyste mohli lépe využívat naše webové stránky, nebo údaje, které nám poskytnete, když navštívíte naše webové stránky (například prostřednictvím kontaktního formuláře apod.);

Jak shromažďujeme osobní údaje:

 • od vás při poptávce výrobku, návštěvě našich webových stránek, aktivaci vašeho účtu, zaslání poptávky, účasti na našich kampaních;
 • od našich obchodníků;
 • od našich externích poskytovatelů služeb, dodavatelů a partnerů;
 • z veřejně dostupných zdrojů;

Můžete se rozhodnout, že nám některé typy osobních údajů neposkytnete. Pokud se tak rozhodnete, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout některé spotřebiče a/nebo služby či jejich funkce a vlastnosti, nebo že je nebudete moci využívat. Pokud však nebude uvedeno jinak, vaše rozhodnutí o tom, že nám informace neposkytnete, pro vás nebude mít právní důsledky.

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme také kombinovat s dalšími informacemi shromážděnými online nebo offline, pokud to umožňují platné právní předpisy, včetně údajů poskytnutých třetími stranami, a budeme je používat nebo sdílet pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje, které shromažďujeme, můžeme anonymizovat (to znamená, že je nebude možné spojit s vaší osobou, a tak již nebudou představovat osobní údaje).

Proč vaše osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě tak činíme

Vaše osobní údaje můžeme používat pro následující účely (dále společně jen „účely zpracování“):

  

Účely zpracování 

Typ(y) osobních údajů

Právní základ

Pomoc při vývoji, testování, zlepšování a úpravách našich výrobků a služeb

Typy osobních údajů pod body B výše

Oprávněný zájem zlepšit a upravit naše výrobky a služby

V případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí

Typy osobních údajů pod body B, C výše

Oprávněný zájem zlepšit a/nebo umožnit zamýšlenou či skutečnou reorganizaci, fúzi, akvizici, prodej, společný podnik, postoupení nebo jiné nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí

Zasílání marketingových sdělení

Vaše kontaktní údaje (typ osobních údajů pod body A výše)

Souhlas s prodejem našich výrobků a služeb na trhu nebo oprávněný zájem na takovém prodeji

Umožnit funkce v souladu s popisem eshopu/služby

Typy osobních údajů pod body A výše

Plnění smlouvy

Poskytování výrobků a služeb, které jste si objednali

Typy osobních údajů pod body A, B výše

Plnění smlouvy

Řešení problémů

Typy osobních údajů pod body A výše

Plnění smlouvy

Komunikace výrobku, službě nebo účtu a podobné činnosti týkající se zákaznické podpory

Typy osobních údajů pod body A, B, C výše

Plnění smlouvy a jiný oprávněný účel, například průběžné informování o výrobcích, službách nebo účtu

Interní obchodní účely, včetně bezpečnosti, analytiky, kontroly, a pro účely naší hlavní provozní činnosti

Typy osobních údajů pod body A, B, C výše

Oprávněný zájem napomáhat a umožňovat plnění našich interních obchodních potřeb

Správa a provoz našich webových stránek, včetně registrace online

Typy osobních údajů pod body A, B, C výše

Plnění smlouvy nebo jiného oprávněného zájmu, jako je zlepšení zkušenosti uživatele

Váš souhlas

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít nicméně vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování údajů, které proběhlo s vaším souhlasem předtím, než jste jej odvolali.

Údaje, které sdílíme

Pro účely zpracování uvedené výše můžeme vaše osobní údaje poskytnout nebo sdělit:

 • v případech, kdy to vyžaduje zákon, k dodržení zákonem stanoveného postupu a/nebo při vyřizování žádostí veřejných či státních orgánů;
 • poskytovatelům služeb a dodavatelům pověřeným poskytovat naším jménem služby a výrobky, jakož i našim partnerům;
 • třetí straně v případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí;
 • při uplatňování našich podmínek a ujednání; nebo
 • k ochraně našich práv.

Pokud společnost AUTO FIT, SPOL. S R.O. předává vaše osobní údaje třetí straně, vyžaduje, aby se taková třetí strana zavázala vaše osobní údaje chránit a nakládat s nimi v souladu se všemi právními, regulatorními a smluvními závazky nebo pokyny, které jí dáme.

Vaše možnosti volby ve vztahu k marketingu a informacím

Máte určité možnosti volby, pokud jde o to, jakým způsobem používáme a sdílíme vaše osobní údaje pro marketingové a podobné účely. Společnost AUTO FIT, SPOL. S R.O. vám může s vaším souhlasem zasílat informace o výrobcích, službách. Tato sdělení mohou být předávána různými kanály: e-mailem nebo na sociálních sítích. 

Tam, kde to vyžaduje zákon, si vyžádáme váš předchozí souhlas. Svůj souhlas pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat. Můžete například zrušit zasílání zpráv podle návodu uvedeného ve zprávě nebo navštívit svůj online účet a upravit nastavení svých marketingových preferencí.

I přesto, že zvolíte možnost zakázat zasílání marketingových sdělení, mohou být vaše osobní údaje používány pro ostatní účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, jako například ke komunikaci s vámi pro administrativní či transakční účely v rámci našeho smluvního vztahu s vámi nebo v případech, kdy to vyžadují právní předpisy.

Vaše práva podle právních předpisů EU/EHP

Pokud se nacházíte v EU/EHP nebo pokud jsou vaše osobní údaje jinak zpracovávány subjektem AUTO FIT, SPOL. S R.O. v rámci EU/EHP, máte následující práva:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům;
 2. právo na opravu svých osobních údajů;
 3. právo vyžádat si vymazání svých osobních údajů;
 4. právo na omezení zpracování svých osobních údajů;
 5. právo vyžádat si, aby vám byly vaše osobní údaje poskytnuty ve formátu, který může být zaslán vám nebo jiné organizaci (přenositelnost údajů);
 6. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; a
 7. právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto práv nebo pokud byste si přáli některé z nich uplatnit, můžete tak učinit písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Upozorňujeme, že uplatnění těchto práv může mít vliv na naši schopnost poskytnout vám některé výrobky, funkce nebo služby.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost AUTO FIT, SPOL. S R.O. provádí odpovídající technická a organizační opatření v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně požadavku, aby odpovídající opatření k ochraně vašich osobních údajů prováděli i naši poskytovatelé služeb, obchodní partneři nebo odborní poradci.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo ustanoveními jakékoliv příslušné smlouvy. Pokud není stanoven žádný právní požadavek, budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu nebo účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny.

Jak nás můžete kontaktovat

Správcem vašich osobních údajů je společnost AUTO FIT, SPOL. S R.O..

Pokud si přejete uplatnit svá práva subjektu údajů nebo pokud máte jakékoliv jiné dotazy ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, podejte prosím svoji žádost na stránkách zde.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou následující:

AUTO FIT, SPOL. S R.O.
Vídeňská 296/112a
619 00 Brno
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno. Případné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti datem jejich zveřejnění nebo jiným způsobem, který stanoví zákon.

Datum poslední aktualizace: 25. března 2018

Auto Fit, spol. s r.o.

Brno: Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno

Praha: Komerční 467, 251 01 Nupaky u Prahy

Phone: +420 608 602 080

E-mail: info@autofit.cz I eshop.autofit.cz

Facebook
Youtube
Linkedin
×

TOP